...........................
...............................................
...............................................

August 2016

Úvod do korejštiny /Hangul/

5. august 2016 at 16:43 | Melissa Kinsley |  korejština
~ UČ SE KOREJSKY ~
Zde uvádím 24 základních znaků pro korejské samohlásky a souhlásky korejského písma - Hangulu (한글/Hangeul). V závorkách [ ] je uvedena anglická transkripce. anglické y se zde vyslovuje jako j, eo jako o, eu jako u, yeo jako jo.

~ 10 ZÁKLADNÍCH ZNAKŮ PRO SAMOHLÁSKY (VOWELS) ~

ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣㅑ ㅕ ㅛ ㅠ


~ 14 ZÁKLADNÍCH ZNAKŮ PRO SOUHLÁSKY (CONSONANTS) ~
[uprostřed-na konci/na začátku]

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎ

V hranatých závorkách je uvedeno na prvním místě výslovnost písmena, když je písme
no uprostřed nebo na konci slova, na druhém místě je uvedeno, jak se písmeno čte na začátku slova. Písmeno ㅇ [ø / ng] má dvě zvukové hodnoty v závislosti na své poloze ve slabice. V poloze počáteční slabiky má prázdný zvuk (null sound). V poloze konečné slabiky má výslovnost [ng], např. jak v anglickém slově young.
Např. u písmene [g/k] ㄱ → ve slově Goryeo (고려) se na začátku slova čte jako k [Korjo]. Goryeo byla korejská dynastie. Uvnitř slova se potom ㄱ čte jako g. Výslovnost ㅈ [j/j] odpovídá dž, ㅊ [ch/ch] vyslovujeme jako č.~ 11 SLOŽENÝCH ZNAKŮ PRO SAMOHLÁSKY (VOWELS) ~

ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ᅪ ᅫ ᅬ ᅯ ᅰ ᅱ ᅴ

ae vyslovujeme jako [e] [ej], stejně tak v samohláskách yae nebo wae.

~ 5 SLOŽENÝCH ZNAKŮ PRO NATAŽENÉ SOUHLÁSKY (CONSONANTS) ~

ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ

Třebaže se ve slovech vyskytují dvě stejná písmena za sebou, vyslovujeme jen jednou. Např. ㄲ [kk] vyslovujeme jako [k]. V případě ㅉ [jj], vyslovujeme tento znak jako [č], nikoli jako [dž]!

PŘEHLED ANGLICKÉ A ČESKÉ VÝSLOVNOSTI PÍSMEN HANGULU
ㅏ [a]
ㅓ[eo] [o]
ㅗ [o]
ㅜ [u]
ㅡ [eu] [u]
ㅣ[i]
ㅑ [ya] [ja]
ㅕ[yeo] [jo]
ㅛ [yo] [jo]
ㅠ [yu] [ju]
ㄱ [g/k]
ㄴ [n/n]
ㄷ [d/t]
ㄹ [r/l]
ㅁ [m/m]
ㅂ [b/p]
ㅅ[s/s]
ㅇ[ nevyslovuje se /ng]
ㅈ [j/j] [dž/dž]
ㅊ [ch/ch] [č/č]
ㅋ [k/k]
ㅌ [t/t] [č/č]
ㅍ [p/p]
ㅎ [h/h]
ㅐ [ae] [e]
ㅒ [yae] [je]
ㅔ [e]
ㅖ [ye] [je]
ᅪ [wa]
ᅫ [wae] [ve]
ᅬ [we, oe]
ᅯ [wo]
ᅰ [we]
ᅱ [wi, y]
ᅴ [ui, y]
ㄲ [kk] [k]
ㄸ [tt] [t]
ㅃ [pp] [p]
ㅆ [ss] [s]
ㅉ [jj] [č]

pozn.: Pokud zaㅅ [s] následujeㅣ[i], vyslovujeme [ši] = si [ši], stejně tak shi [ši]. (shijak=šhidžak) Dvě oo za sebou se čte jako u.

HANGUL ~ ENGLISH PRONUNCIATION


~ UMÍSTĚNÍ ~

initial consonant - počáteční souhláska
vowel - samohláska
final consonant - konečná souhláska

~ JAK PSÁT KOREJSKÉ ZNAKY ~

Korejské znaky by měly být sloučeny do slabičných bloků. Znaky souhlásek a samohlásek nelze používat samostatně!
한글 správně
ㅎㅏㄴ ㄱㅡㄹ špatně


~ PŘEHLEDNÁ TABULKA PRO SKLÁDÁNÍ KOREJSKÝCH ZNAKŮ ~

source: www.kmaru.com; www.signflipstetable.com; www.innovativelanguage.com

ČLÁNEK BYL NAPSÁN AUTORKOU TOHOTO BLOGU S UŽITÍM PŘEKLADU A VÝŇATKU TEXTU Z ANGLICKÝCH ZDROJŮ.
Pro další šíření tohoto textu vždy užijte zdroj, zkopírovat můžete jen část textu, nikoli celý text.

Úvod do korejštiny /slovosled korejské věty/

5. august 2016 at 14:07 | Melissa Kinsley |  korejština
~ UČ SE KOREJSKY ~

Korejština má jiný slovosled než angličtina. K příkladovým větám v angličtině budou uváděny i názvy větných členů, proto je vhodné si zopakovat SVOMPT - slovosled anglické věty. S-subject (podmět), V-verb (sloveso), O-object (předmět), M-manner (způsob), P-place (místo), T-time (čas) = Kdo dělá co jak kde kdy.
Korejština má speciální gramatické jednotky zvané 조사/Josa (částice) a 어미/Eomi (koncovky). Částice by měly být připojeny hned po podstatném jménu. To může poukázat na gramatickou funkci podstatného jména nebo přidat speciální význam.

~ SLOVOSLED, ČÁSTICE A ZAKONČENÍ~

마루아침어요

Maru-ga (S-podmět) Maru
a-chi-meul (O-předmět) snídani
meo-geo-yo (V-sloveso) jí.

příkladová věta (z angličtiny): Maru eats Breakfast (Maru jí snídani)
(S-V-O = Podmět-sloveso-předmět = Kdo dělá co)
V korejštině bude mít takováto věta slovosed jinak - Maru snídani jí. (S-O-V)

마루어요

Ma-ru-ga a-chi-meul meo-geo-yo (S-O-V)
가 - Subject, particle (= podmět, částice)
침- Object, particle (předmět, částice)
어요 - Sentence final ending (Declarative, Politeness) (=větné finální zakončení- deklarativní, zdvořilý)

Koncovky by měly být připojeny na kmen slovesa. Existují dva typy zakončení - sentence final ending (větné finální zakončení) a non-final endings (nefinální zakončení). O větném finálním zakončení rozhoduje typ věty (deklarativní, tázací, imperativní nebo sugestivní) a vyjádření zdvořilosti směrem k posluchači.
Korejská společnost má konfuciánské tradice, které mají hodně vliv na jazykové zvyklosti (používání jazyka). Když mladší nebo nižší člověk řekne něco staršímu nebo vyššímu člověku, doporučuje se používat honorifické výrazy (honorific expressions).


~ HONORIFIKACE ~
1/Prostý, deklarativní, zdvořilý:
Ma-ru-ga a-chi-meul meo-geo-yo

마루가 아침을 먹어요

2/Honorifikace, deklarativní, zdvořilý:
Father eats breakfast (S-O-V) Otec jí snidani → Otec snídani jí.

아버치께서 아침을 드세요

a-beo-ji-gge-seo a-chi-meul deu-se-yo

~ SLOVÍČKA ~
Existuje mnoho sino-korejských slov v korejštině stejně jako nativních korejských slov, protože Korejci používali (používají) čínské znaky přes tisíc let. Např. korejština má dvě sady čísel - nativní korejská čísla a sino-korejská čísla. Korejská výslovnost pro sino-korejská (čínsko-korejská) slova se liší od čínské výslovnosti.
source: www.kmaru.com; www.talktomeinkorean.com; www.innovativelanguage.com

ČLÁNEK BYL NAPSÁN AUTORKOU TOHOTO BLOGU S UŽITÍM PŘEKLADU A VÝŇATKU TEXTU Z ANGLICKÝCH ZDROJŮ.
Pro další šíření tohoto textu vždy užijte zdroj, zkopírovat můžete jen část textu, nikoli celý text.

Úvod do korejštiny /o korejštině a hangulu/

5. august 2016 at 11:44 | Melissa Kinsley |  korejština
~ UČ SE KOREJSKY ~

Úvodem pár slov ke korejštině:
- Jazyk, kterým mluví korejci, se nazývá Hangukmal (한국말 ) a mluví jím kolem 78 mil. obyvatel celého Korejského poloostrova (Jižní Korea sčítá cca 49 mil. ob), dále komunity např. v Číně, Rusku nebo USA.
- Korejština je aglutinační jazyk s mnoha stupni vyjádření zdvořilosti (aglutinační = znamená, že pro vyjádření gramatických funkcí používá afixy, tj. přípony, předpony a vpony, které se přidávají ke kořenovému slovu)
- Korejské písmo Hangul 한글 (též Hangeul) je korejské písmo, které vzniklo v 15. století. Před vytvořením hangulu neměli Korejci vlastní písmo, jen vzdělaní Korejci se ve svém jazyce domlouvali pomocí čínských znaků.
- Dříve se k zápisu používaly čínské znaky, v dnešní době se někdy používají k zápisu sinokorejských slov. Ve školách v Jižní Koreji se děti učí cca 1800 čínských znaků.
- Král Sejong Veliký [Sedžong] se v 15. století zasadil o vytvoření abecedy, která v té době měla odpovídat mluvené korejštině, navíc mělo být snadné se ji naučit a používat ji. Jeho poddaní totiž neuměli číst a psát, veškeré stížnosti mohli předkládat úřadům jedině ústně. O Sejongovi bylo známo, že naslouchal prostým lidem, a proto ho tento problém znepokojoval. Jeho projekt byl dokončen někdy v prosinci 1443/lednu 1444, v roce 1446 jej popsal v dokumentu HUNMIN JEONGEUM

NÁZEV KOREJSKÉHO JAZYKA: 한국어 [HANGUK-EO]
한궁말 [HAN-GUNG-MAL]
Když chcete říct, že se učíte korejsky, musíte říct: "Učím se Hangungmal"
Pokud řeknete, že se učíte Hangul, myslíte tím pouze korejskou abecedu.

HANGEUL 한글
- Ve své klasické i moderní formě má abeceda hangul 19 souhlásek a 21 samohlásek. Hangul písmena nejsou psána postupně jako písmena latinské abecedy, ale jsou seskupována do bloků, jako je (han). Han může vypadat jako jeden znak, ale ve skutečnosti se skládá ze tří písmen: ㅎ h, ㅏ a, and ㄴ n. Každý slabičný blok se skládá ze dvou až šesti písmen, včetně alespoň jedné souhlásky a jedné samohlásky. Tyto bloky jsou pak uspořádány horizontálně zleva doprava nebo svisle shora dolů.
- Každé korejské slovo se skládá z jedné nebo více slabik, proto je třeba jeden i více bloků.
Jižní Korea: HANGEUL a její význam
Moderní název Hangul byl vytvořen Ju Sigyeongem v roce 1912. Han znamenalo "velký" v archaické Korejštině, Geul 글 je rodné korejské slovo pro skript, text, rukopis. Pokud je HANGEUL použito jako slovo, je často vykresleno bez diakritiky, tudíž se v mnoha anglických slovnících setkáte se slovem Hangul (hangul).

~ Z historie Hangulu (19.-20. stol.) ~
...Vzhledem k rostoucímu korejskému nacionalismu v 19. stol., Gabo reformisté tlačili a prosazovali Hangul ve školách a v literatuře západních misionářů...Hangul byl poprvé přijat v úředních dokumentech v roce 1894...Základní školy začaly užívat texty hangul v roce 1895 a první korejské noviny Dongnip Sinmun, založené roku 1896, začaly jako první tisknout v Hangulu a v angličtině. Přesto literární elity i nadále používaly čínské znaky a většina Korejců zůstala v tomto období negramotná...
...Během japonské koloniální nadvlády v roce 1910 se stala japonština oficiálním jazykem. Nicméně Hangul byl i přesto vyučován v založených korejských školách postavených po anexi a korejština byla zapisována ve smíšeném hanja-hangul skriptu, kde většina lexikálních kořenů byla psána v hanji a gramatické formy v hangulu...
...Pravopis byl částečně standardizován v roce 1912 - s "ㆍ" - tečkou (arae a - jedna ze samohlásek raného hangulu, která se v moderním hangulu již nepoužívá) omezenou na sino-korejské kořeny (=čínsko-korejské kořeny). Důrazné souhlásky jsou standardizovány na ㅺ sg, ㅼ sd, ㅽ sb, ㅆ ss, ㅾ sj, a konečné souhlásky jsou omezeny na ㄱ g, ㄴ n, ㄹ l, ㅁ m, ㅂ b, ㅅ s, ㅇ ng, ㄺ lg, ㄻ lm, ㄼ lb (ne ㄷ d, to bylo nahrazeno s). Dlouhé samohlásky byly značeny diakritickou tečkou na levé straně slabiky, avšak ta byla vynechána již v roce 1921...
...K druhé koloniální reformě došlo v roce 1930. Arae a byla zrušena, důrazné souhlásky byly změněny na ㄲ gg, ㄸ dd, ㅃ bb, ㅆ ss, ㅉ jj, bylo povoleno více konečných souhlásek ㄷㅈ ㅌㅊㅍ ㄲ ㄳ ㄵ ㄾ ㄿ ㅄ. což činilo pravopis více morfofonetickým...ㅆ ss bylo psáno samostatně (bez samohlásky), pokud k ní došlo mezi podstatná jména. Jmenovaná částice 가 ga byla zavedena po samohláskách a nahrazovala ㅣ i (ㅣ i bylo zapisováno bez ㅇ iung)...
...Ju Sigyeong, který vytvořil termín Hangul, dále reformoval pravopis pomocí standardizovaného systému hangul 한글 맞춤법 통일안 v roce 1933. Hlavní změnou bylo udělat Hangul jak morfofonický, tak praktický vzhledem ke stávajícím písmenům. Systém pro přepisování cizích pravopisů byl zveřejněn v roce 1940...
...Nicméně korejský jazyk byl zakázán ve školách od roku 1938 jako část politiky kulturní asimilace, všechny korejské publikace byly zakázány v roce 1941...
...Definitivní moderní pravopis byl publikován v roce 1946, těsně po nezávislosti na koloniální nadvládě. V roce 1953 se Syngman Rhee v Jižní Koreji pokusil zjednodušit pravopis návratem ke koloniálnímu pravopisu z roku 1921. Tato reforma však byla opuštěna po několika letech...
...Korea používala Hangul nebo smíšený Hangul jako svůj jediný oficiální psací systém, stále se snižujícím užitím Hanji. Začátem 70. let začalo docházet k postupnému poklesu obchodního a neoficiálního psaní hanji na jihu kvůli vládní intervenci (zásahu), jen některé jihokorejské noviny nyní používaly zkratky a rozcestníky v hanji. Byla rozšířena debata k budoucnosti hanji v Jižní Koreji...

arae a - viz archaické a zastaralé znaky korejštiny (jamo)
→ jamo, které představují korejské zvuky
→ archaická písmena
(přepsané ə → arae-a 아래아 "nižší a", pravděpodobně /ʌ/), podobné k modernímu eo. Je psáno jako tečka, která je umístěna pod souhláskou (korejsky "pod" je arae). Arae-a není zcela zastaralé, neboť může být nalezeno v různých názvech značek a je často používán v dialektu Jeju Island, korejské nejjižnější provincii (kde /ɒ/). Korejská slova, která byla psána s tečkou "", jsou nyní psána sㅏ[a].

sources: en.wikipedia.org; www.kmaru.com; www.innovativelanguage.com

ČLÁNEK BYL NAPSÁN AUTORKOU TOHOTO BLOGU S UŽITÍM PŘEKLADU A VÝŇATKU TEXTU Z ANGLICKÝCH ZDROJŮ.
Pro další šíření tohoto textu vždy užijte zdroj, zkopírovat můžete jen část textu, nikoli celý text.